De erfgenamen

Cover: De erfgenamen

Van generatie op generatie hebben de boerenfamilies achter de zeedijk strijd moeten leveren tegen wind en water. Hard en meedogenloos is de natuur en dat heeft zijn stempel gedrukt op de boeren van het kwelderland. Op een eenmaal ingeslagen weg komen zij niet terug en weten van geen wijken voor veranderde omstandigheden. Een huwelijk uit liefde alleen is bijna ondenkbaar, want bezit van landerijen, een boerderij en rijkdom bepalen bij hen een verder gaan in het leven. De nieuwe generatie met alle mogelijkheden tot studeren en uitvliegen in een zich snel veranderende wereld, brengt problemen mee, die de "oude garde" afwijst.
Hanke Havinga, vroeg weduwe heeft door deze levensinstelling een groot deel van haar levensgeluk ingeleverd en wanneer haar dochter Lieneke met de rijke Willem Kloosterboer haar verdere leven wil delen, dreigt ook dit geluk eveneens te stranden op hun beider oerprincipe van aanzien en vermogen en het zich ondanks alles gebonden voelen aan de grond waarop zij ook geboren werden.

Terug naar Romans

Dit boek is ook uitgebracht in de trilogie "De kracht van de liefde". Klik hier voor een beschrijving.
Reguliere uitgave:
  • Geschreven onder het pseudoniem "Ynskje Ferwerda"
  • ISBN 90-206-5160-9
  • Uitgegeven door Uitgeverij Kluitman
  • Eerste druk in 1979, tweede druk in 1980
Grote letter uitgave:
  • ISBN 90-5251-451-8
  • Uitgegeven in 1998 bij Iris Oirschot
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.